Artikel 1   Begrippen

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht geeft betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching.
 3. Onder afnemer wordt verstaan betrokkene(n) voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
 4. Onder offerte wordt verstaan de schriftelijke aanbieding van werkzaamheden, producten en/of diensten op basis van een gerichte vraag van een potentiële opdrachtgever.

5.Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

 1. Onder materialen wordt verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de overeengekomen te verrichten prestaties door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Onder hulpmiddelen wordt verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 2   Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3   Offertes

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat bij de opzet en de uitvoering van de opdracht recht wordt gedaan aan het eigen karakter van betrokken (onderwijs)instelling.
 3. De beschrijvingen van de werkzaamheden die in het gepubliceerde aanbod van werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn opgenomen kunnen deel uit maken van de offerte.
 4. Kennelijke vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer binden deze niet.
 5. Mondelinge toezeggingen van de opdrachtnemer in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.
 6. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen.
 7. De prijzen en tarieven in de aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van rijkswege, tenzij anders is vermeld.
 8. Per kalenderjaar passen wij indexatie toe op de tarieven.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen terwijl de vermelde offertetijd is verstreken, behoudt opdrachtnemer zich het recht om de tijdsinvestering en tijdsplanning zoals in de offerte is beschreven elders in te zetten. De overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een aan hem verstrekte overeenkomst wanneer deze van de zijde van de opdrachtnemer is ondertekend door Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching.

Artikel 5   Grondslag en uitvoering van de opdracht

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Alle werkzaamheden, producten en diensten die door opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer laat werkzaamheden niet uitvoeren door (een) perso(o)n(en) t.a.v. wie opdrachtgever expliciet, schriftelijk en beargumenteerd heeft kenbaar gemaakt deze niet te wensen. Wanneer opdrachtnemer voornemens is af te wijken van de wensen van de opdrachtgever zal hierover te allen tijde overleg worden gepleegd met de opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtgever.

Artikel 6   Integriteit

 1. Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking, hanteert de opdrachtnemer de algemene integriteitregels die passend zijn bij de aard van de werkzaamheden.
 2. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 4. Voor zover van toepassing voert opdrachtnemer werkzaamheden uit binnen de kaders van de NIP-beroepscode.

.

Artikel 7   Personeel en overmacht

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak worden afgezegd, zonder dat daarvoor kosten worden berekend. Daarna worden de geplande uren in rekening gebracht, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht.
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de opdracht verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer of aan opdrachtgever. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij uitvoering van de opdracht betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer en/of opdrachtgever, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer en/of opdrachtgever tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 6 weken zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien lid 3 van dit artikel van toepassing is, bestaat de bevoegdheid aan de zijde van opdrachtgever tot ontbinding ingevolge de twee voorgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 8   Wijziging van de opdracht c.q. meer- of minderwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 4. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd.
 5. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9   Betaling

 1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 10   Ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en overige werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
 2. De vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 3. Indien aan de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die de opdrachtnemer gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen;
 4. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 5. In de in het eerste lid genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11   Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 2. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 3. Daden of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 4. Daden van opdrachtnemer, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, anders dan door opzet of grove schuld.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, door hem aangericht aan werkruimten, apparatuur, hulpmiddelen, materiaal en eventuele overige zaken die eigendom zijn van opdrachtgever of derden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Artikel 12   Geschillenbeslechting

 1. Indien geschillen voortvloeien uit de opdracht, zal door opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg een arbitragecommissie ingesteld worden, bestaande uit één persoon namens opdrachtgever, één persoon namens opdrachtnemer en een in overleg aan te wijzen onafhankelijke derde.
 2. Indien over de geschillenbeslechting op de wijze als in lid 1 bepaald door partijen geen overeenstemming wordt bereikt, dan wel indien één of beide partijen geschillenbeslechting aldus ongewenst achten, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen aangegane opdracht, dan wel van nadere opdrachten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage-Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

Artikel 13   Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14   Klachtenbehandeling

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 11, is de klachtenregeling van de opdrachtnemer van toepassing.

Artikel 15   Wijziging van voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.
 2. In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid zullen wijzigingen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn op lopende overeenkomsten.

September 2018