Artikel 1

Begrippenlijst

AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, zoals de leerlingen, wettelijk vertegenwoordigers, leraren, directeuren en/of bestuurders van scholen.

Datalek: elke inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, die waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen dan wel nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die door verwerker worden verwerkt, zoals bedoeld in artikel 33 AVG.

Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching: opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72455764.

Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verstrekken van persoonsgegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

Artikel 2

Hoe stelt Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching betrokkenen en derden op de hoogte van deze privacyverklaring?

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching publiceert de meest actuele versie van deze privacyverklaring op haar eigen website www.dianakappen.nl.

In al haar offertes en toestemmingsformulieren zal Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching verwijzen naar de privacyverklaring op haar website en haar klanten vragen te tekenen voor akkoord.

Artikel 3

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Verwerkers, verwerkingsverantwoordelijken, betrokkenen, derden.

Artikel 4

Van wie verwerkt Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching persoonsgegevens?

Ouders, verzorgers, voogden of wettelijke vertegenwoordigers.

Schoolmedewerkers (directeuren, leraren, etc.).

Artikel 5

Welke persoonsgegevens verwerkt Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching?

Gegevens die klanten op verzoek vermelden of aanleveren op documenten van/aan Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching (aanmeldingsformulieren, toestemmingsformulieren, toetsgegevens, gegevens uit leerlingvolgsystemen).

Gegevens betreffende vraagstukken van klanten waarnaar wij onderzoek uitvoeren. Deze komen onder meer voor in:

Offertes

Verslagen

Diagnoses

Evaluaties

Medische gegevens

Overige: NAW-gegevens en personalia van betrokkenen.

Artikel 6

Wat zijn de doelen van verwerking van persoonsgegevens door Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching?

Verwerking en opslag van persoonsgegeven door Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching gebeurt uitsluitend in opdracht van en/of met goedkeuring van de betrokkene.

Het niet akkoord gaan met deze privacyverklaring met daarin de vastgestelde doelen van verzameling en verwerking van persoonsgegevens, heeft gevolgen voor de dienstverlening van Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching. Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching zal indien van toepassing opdrachtgever over deze gevolgen informeren.

Doelen van verwerking en opslag van persoonsgegevens

Verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht waarbij de betrokkene partij is;

Verwerking noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is

Verwerking noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt;

Verwerking noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 7

Waar slaat Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching persoonsgegevens op en hoe beveiligt ze deze?

De Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Digitaal: gegevens worden verwerkt en gearchiveerd in Dropbox en Gmail (beiden beveiligd met wachtwoord).

Fysiek: alle persoonsgegevens op papier worden opgeslagen in met een slot beveiligde kasten.

Artikel 8

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens maximaal 10 jaar na afronding van de opdracht.

Artikel 9

Wat gebeurt er als Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching derden inschakelt?

Indien Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching derden inschakelt, wordt met die derden een schriftelijke verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen die uit deze Verklaring volgen, worden overgeheveld.

Artikel 10

Verstrekt Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching persoonsgegevens aan derde partijen?

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching verstrekt nooit persoonsgegevens aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching haar opdrachtgever (zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van een leerling) hierover voorafgaand schriftelijk en onverwijld informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching is verplicht om aan de wettelijk vertegenwoordiger van een leerling schriftelijk en binnen vier weken mee te delen of er in het jaar voorafgaande aan het verzoek (persoons)gegevens over betrokkenen aan derden zijn verstrekt.

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching is verplicht op deugdelijke wijze in het bestand vast te leggen aan welke ontvanger(s) persoonsgegevens uit het bestand zijn verstrekt, alsmede op welke tijdstip dat is gebeurd.

Voor verstrekkingen als bedoeld in dit artikel is toestemming vereist van de initiële verstrekker van de informatie aan Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching, indien het professionele medische en of psychologische hulpverleners betreft en conform de door deze ontvangers gehanteerde gedragsregels, voor zover deze niet in strijd zijn met deze Verklaring.

Artikel 11

Wat houdt het inzagerecht van betrokkenen in?

De betrokkene heeft het recht om zich tot Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching deelt aan betrokkene schriftelijk binnen 4 weken mee:

of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt; en zo ja

een volledig overzicht daarvan;

de doeleinden voor verwerking;

de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Voordat Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching de onder lid 1 bedoelde mededeling doet, stelt zij derden die naar verwachting bedenkingen zullen hebben tegen de mededeling in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Anderen dan betrokkenen kunnen slechts inzage vragen na overlegging van een schriftelijke voldoende machtiging die door de Betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is verstrekt, voorzien van voldoende onderbouwing van het verzoek.

Artikel 12

Verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering

De betrokkene kan Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Binnen vier weken na ontvangst van het in lid 1 bedoeld verzoek bericht Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching de verzoeker schriftelijk of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering om aan het verzoek te voldoen wordt met redenen omkleed.

Een eventuele beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd door Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching.

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching stelt derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk in kennis van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching laat aan betrokkene die het verzoek heeft ingediend op zijn verzoek weten aan wie hij de mededeling genoemd in lid 4 heeft gedaan.

 

Artikel 13

Overige rechten van betrokkenen

Voor zover de (privacy)belangen van derden zich daar niet tegen verzetten, heeft de betrokkene het recht Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching te verzoeken:

verdere verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken of te staken;

tot overdracht van de Persoonsgegevens die Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching betreffende betrokkene heeft verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht dan wel met toestemming van betrokkene. Hieraan kan Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching voorwaarden stellen.

De betrokkene heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

De betrokkene heeft het recht om over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Artikel 14

Datalekken en andere datagerelateerde incidenten

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching kennisneemt van een datalek (van welke aard dan ook) dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op persoonsgegevens, stelt Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching de betrokkene hiervan op de hoogte via de haar bekende contactgegevens. Diana Kappen Remedial Teaching – Hoogbegaafdheid – Coaching zal hierbij in ieder geval informatie verstrekken over het volgende: de aard van het datalek, de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die getroffen zullen worden.

Artikel 15

Meer informatie

Voor meer informatie of met vragen over deze privacyverklaring kunt u mailen naar: info@dianakappen.nl.